Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla biblický příběh o mudrcích z východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K † M † B † s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly nějakou odměnu.

Tato veřejná sbírka je povolena Ministerstvem vnitra a její výtěžek je určen těm nejpotřebnějším lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Úspěšnost sbírky je ovlivněna počtem dobrovolných spoluobčanů, kteří jako asistenti, vedoucí skupinek či koledníci věnují svůj volný čas na pomoc potřebným.

            Koledující skupinky tří králů mohou lidé potkávat  kolem 6. lednaTříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.

                                           

                                      

 Výtěžek z Tříkrálové sbírky je nezanedbatelnou sumou pro realizaci mnoha charitních projektů.

            Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

            Tříkrálovou sbírku bychom nedokázali zorganizovat bez nezištné pomoci dobrovolníků - z řad dětí -  představitelů tří králů a dospělých  - vedoucích skupinek. Za tři krále se oblékli a koledovali studenti a školáci, skauti a světlušky, dobrovolníci i zaměstnanci Charit.

 Prosíme každého, kdo by se chtěl spolu s námi jakkoli zapojit do organizování a realizace sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší pomocí a dobrými nápady přinese Tříkrálová  sbírka více užitku.

Rozdělení vybraných finančních prostředků probíhá následovně:

 65%

organizátoři skupinek (farní či oblastní charity)

 15%

 projekty diecézní charity

 10%

 humanitární pomoc do zahraničí

 10%

 projekty Charity ČR

CHcete nás podpořit?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Náš výtěžek
664 724 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

16. 11. 2018, 09:00 — 19. 11. 2018, 16:00

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK 2018