Základní činnosti:

o   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

o   pomoc při osobní hygieně

o   pomoc při zajištění stravy

o   pomoc při zajištění chodu domácnosti

o   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

o   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí